گہر افشانی

( گُہَر اَفْشانی )
{ گُہَر + اَف + شا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - موتی برسانا، (کنایتہً) فیض رسانی۔