گہرپاشی

( گُہَرپاشی )
{ گُہَر + پا + شی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - موسی برسانا، گہرافشانی۔