گہر ریزی

( گُہَر ریزی )
{ گُہَر + رے + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گہرپاشی، موتی برسانا، (کنایتہً) فیض رسانی، خوش بیانی۔