گہر فشانی

( گُہَر فِشانی )
{ گُہَر + فِشا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گہرافشانی، درباری، درفشانی، گہرریزی۔