گہرا زخم

( گَہْرا زَخْم )
{ گَہ (فتحہ گ مجہول) + را + زَخْم }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کاری زخم، بھاری گھای۔