گیند گدول

( گَینْد گَدَوَّل )
{ گَینْد (ی مجہول) + گَدَوْ + وَل }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - گیند کا کھیل، گوٹے بازی۔