معملت

( مَعْمِلَت )
{ مَع + مِلَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کام، عمل، کارکردگی۔