نطق گل فشاں

( نُطْقِ گُل فِشاں )
{ نُط + قے + گُل + فِشاں }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مراد، خوش بیانی، خوش گفتاری، خوش الحانی۔