نظارگی

( نَظّارْگی )
{ نَظ + ظار + گی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نظر کرنا، نظر، دیدہ بازی، دیدار بازی، نظارہ بازی۔