نظارہ بازی

( نَظّارَہ بازی )
{ نَظ + ظا + رَہ + با + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نظارہ کرنا۔