نظر نواز

( نَظَر نَواز )
{ نَظَر + نَواز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دلکش، دلفریب، خوبصورت، حسین۔