نعاس

( نُعاس )
{ نُعاس }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - رونگھ، غنودگی، غفلت، کچی نیند، حواس کی مستی۔