نشتر فروش

( نِشْتَر فَروش )
{ نِش + تَر + فَروش (و لین) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ایذا رساں، تکلیف دہ۔