نشٹ

( نَشْٹ )
{ نَشْٹ }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تباہ و برباد، نیست و نابود، پامال، خستہ۔