نفاقتی

( نِفاقَتی )
{ نِفاق + نی }
( مقامی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مکار، دوخلی، عورت، کپٹ باز نیز بے وقعت، ثقافتی۔