نفر

( نَفَر )
{ نَفَر }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شخص، آدمی، متنفس نیز فرد واحد۔