نفرتی

( نَفْرَتی )
{ نَف + رَتی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نفرت سے منسوب یا متعلق، قابل نفرت، برا، خراب، قابل مذمت۔