نفسانیت

( نَفْسانِیَّت )
{ نَف + سا + نی + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خود غرضی، غرور، نخوت، شرارت نیز خواہش نفس۔