نفسی مرض

( نَفْسی مَرَض )
{ نف َ + سی + مَرَض }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نفسیاتی بیماری، ذہنی عارضہ۔