نفسی واردات

( نَفْسی وارْدات )
{ نَف + سی + وار + دات }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - قلبی واردات، جذبات دلی، قلبی کیفیت۔