نفسیت

( نَفْسّیَّت )
{ نَف + سی + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ذہنی یا نفسی حالت، تخیلی کیفیت، نفسیات، دماغی کیفیت۔