نستعلیق پگڑی

( نَسْتَعْلِیق پَگْڑی )
{ نَس + تَع + لِیق + پَگ + ڑی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - دستار، کھڑکی دار پگڑی۔