نستعلیق گوئی

( نَسْتَعْلِیق گوئی )
{ نَس + تَع + لِیق + گو (و مجہول) ای }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نستعلیق گو کا اسم کیفیت شستہ بیانی،خوش گفتاری۔