نم زدگی

( نَم زَدَگی )
{ نَم + زَدَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (نباتیات) نم خوردگی۔