نم

( نُم )
{ نُم }
( مقامی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ندی، نہر۔