نمامی

( نَمّامی )
{ نَم + ما + می }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نمازی، چغل خوری، مخبری، بہتان، اخترا، لترا پن۔