نمتی

( نِمِتّی )
{ نِمِت + تی }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بھاگوان، خوش قسمت، بامراد۔