مای

( مای )
{ ما + او (و مجہول) }
( مقامی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - غرور، خودپسندی، مکروفریب۔