مباحثات

( مُباحَثات )
{ مُبا + حَثات }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مباحثہ کی جمع؛ مباحثے، مباحث؛ زیر بحث امور۔