ماندا[1]

( مانْدا[1] )
{ ماں + دا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بیمار، علیل، مریض، روگی، مضمحل۔