مامی[2]

( مامی[2] )
{ ما + می }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ماں کی سی طرفداری، حمایت، جانبداری، مادرانہ حمایت۔