نقص عہد

( نَقْصِ عَہْد )
{ نَق + ضے + عَہْد (فتحہ ع مجہول) }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - وعدہ خلافی، عہدشکنی، پیمان شکنی، اقرار و پیمان توڑ ڈالنا۔