نقطۂ مقابل

( نُقْطَۂِ مُقابِل )
{ نُق + طَہ + اے + مُقا + بِل }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - حریف، ہمسر، برابر، مساوی، مثیل، جواب۔