نقمت

( نِقْمَت )
{ نِق + مَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سزا، عذاب، عتاب، عقوبت۔