نقاش ہستی

( نَقّاشِ ہَسْتی )
{ نَق + قا + شے + ہَس + تی }
( عربی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - نقاش ازل، مراد، خداوند تعالٰی۔