نقاض

( نَقّاض )
{ نَق + قاض }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عہد شکنی، وعدہ خلافی نیز اختلاف۔