نقرا

( نُقْرا )
{ نُق + را }
( مقامی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (عو) چالاک (شخص)، بدذات، کمینہ، پاجی۔