نقش بند

( نَقْش بَنْد )
{ نَقْش + بَنْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نقاش، مصور، رنگ ساز، چترکار، گلکار۔