نقش بندی

( نَقْش بَنْدی )
{ نَقْش + بَن + دی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نقاشی، مصوری، رنگ سازی، چترکاری، رنگ آمیزی، گل کاری، چکن دوزی۔