نقش طراز

( نَقْشِ طَراز )
{ نَق + شے + طَراز }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نقاش، مصور۔