نقش طرازی

( نَقْش طَرازی )
{ نَقْش + طَرا + زی }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نقاشی، مصوری۔