نقش و نگار دیر

( نَقْش و نِگار دَیر )
{ نَق + شو (و مجہول) + نِگار + دَیر (ی مجہول) }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - دنیا کا سامان، زیب و زینت، مادی سامان۔