متباسق

( مُتَباسِق )
{ مُتَبا + سِق }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - روشن، منور، چمک دار۔