متبرکہ

( مُتَبَرَّکَہ )
{ مُتَبَر + رَکَہ }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - برکت والی (چیز)، پاک چیز نیز بابرکت، پاک، مقدس۔