متاول

( مُتَاَوِّل )
{ مُتَاَوْ + وِل }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - پہلا، اوّل، مترجم، شرح و تفصیل بتانے والا، شارح، ترجمان۔