متبادی

( مُتَبادی )
{ مُتَبا + دی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دیہاتی، گنوار، جنگلی۔