متاع یوسفی

( مَتاعِ یُوسُفی )
{ مَتا + عے + یُو + سُفی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (لفظاً) یوسف کی متاع؛ (مجازاً) حسن، خوبصورتی۔