مبارگی

( مُبارَگی )
{ مُبا + رَگی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مبارک باد، مبارک بادی تہنیت۔