مبتکر

( مُبْتَکَر )
{ مُب + تَکَر }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیا؛ اچھوتا، منفرد۔