مبتہج

( مُبْتَہِج )
{ مُب + تَہِج }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش، مسرور، شاداں۔